menuordersearch
ravaad.ir

ویرایش مقالات علمی پژوهشی isi, isc

عبارت مورد نظر خود را جستجو کنید ...
ویرایش مقالات علمی پژوهشی isi, isc

رواد ویرایش پروژه های علمی - پژوهشی

 

گروه رواد با سابقۀ بیش از 12 سال حضور مستمر در عرصۀ پژوهش خدمات پژوهشی زیر را در رشتۀ علوم انسانی و مباحث بینارشته ای با بهترین کیفیت زیر نظر استادان و دانش آموختگان برتر دانشگاه تهران انجام می‌دهد.

 

- ویرایش علمی (محتوایی) مقالات علمی - پژوهشی ISI & ISC؛

-ویرایش زبانی؛

-ویرایش مطابق با فرمت مجلات علمی - پژوهشی؛

- مشاوره برای چاپ و بهبود مقالات؛

- برگزاری کارگاه و کلاس های نگارش مقالات؛

-پیگیری پذیرش و چاپ مقالات شما؛

- چاپ تضمینی مقالات علمی - پژوهشی در حوزۀ علوم انسانی و مباحث میان رشته ای.

*****************

مشاوران علمی مؤسسۀ رَواد همگی از دانش آموختگان برتر دانشگاه تهران هستند. در ذیل، مدیران دو دپارتمان مجموعۀ روان شناسی و ادبیات و زبان شناسی را معرفی می‌کنیم:

دپارتمان تخصصی زبان و ادبیات فارسی و مباحث بینارشته ای و زبان شناسی همگانی:

سرکار خانم دکتر فاطمه حکیما

کارنامک خانم دکتر فاطمه حکیما

 

دپارتمان تخصصی زبان و ادبیات فارسی و زبان شناسی

مدیر دپارتمان ادبیات، زبان شناسی و مباح بینارشته ای  سرکار خانم دکتر فاطمه حکیما

کارنامک خانم دکتر فاطمه حکیما

 

سوابق تحصیلی

کارشناس زبان ‌و‌ ادبیات‌فارسی: فارغ‌التحصیل از دانشگاه بین‌المللی‌ا‌مام‌خمینی(ره) معدل : 83/18 سالِ فارغ‌التحصیلی: 1388 دانش‌آموختۀ رتبۀ 1؛
کارشناس‌ارشدِ زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران. سالِ فارغ‌التحصیلی: 1391 معدل :66/18 دانش‌آموختۀ رتبۀ 2؛
دکتری در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی، گرایش ادبیات عرفانی از دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ر.ه) سالِ فارغ‌التحصیلی : 1396 معدل: 92/18 دانش‌آموختۀ رتبۀ اول.
سوابق تحصیلی و افتخارات
1. دانشجوی ممتاز (گواهی از استعدادهای درخشان دانشگاه بین‌المللی امامخمینی(ر.ه) )؛
2. دانش‌آموختۀ اول در مقطع کارشناسی از دانشگاه بین‌المللیامامخمینی(ر.ه)؛
3. نفر سوم در چهاردهمین دورۀ المپیاد ادبی در مرحلۀ قطبِ کشوری؛
4. نفر سیزدهم در چهاردهمین دورۀ المپیاد دانشجویی کشور در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی؛
5. دانش‌آموختۀ ممتاز و رتبۀ دوم ِدانشگاه تهران در مقطعِ کارشناسی‌ارشد؛
6- دانشجوی ممتاز دورۀ دکتری و دانش‌آموختۀ اول در مقطعِ دکتری؛
7-پژوهشگر برتر دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین در مقطعِ دکتری؛
7- موردِ حمایت از بنیاد ملی نخبگان و مشمول ِجایزۀ تحصیلی سال 94-95؛
9- تقدیر به عنوان دانش‌آموختۀ اولِ مقطعِ دکتری؛
10- تقدیر به‌ عنوان استادِ نمونه در مؤسسۀ آموزش عالی کوثر؛
11. عضو صندوق اعتباری هنر؛
12. عضو سرای اهل قلم؛
13. عضو جایزۀ تحصیلی بنیاد ملی نخبگان؛
14. تقدیر در همایش ملی بزرگ‌داشتِ اشرف‌الدین‌ حسینی قزوینی. سال 1399 (ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین).
15. ناشر تقدیرشدۀ استان توسطِ ادارۀ فرهنگ و ارشاد اسلامی. (1401).


سوابق پژوهشی

 

مدیر دپارتمان ادبیات، زبان شناسی، عرفان و کلام اسلامی، دکتر فاطمه حکیما، و سال ها بسیار درخشانی که نزد استاد شفیعی کدکنی در دانشگاه تهران شاگردی کرد و دانش را از محضر استاد ارجمند، جناب آقای دکتر شفیعی کدکنی، فراگرفت.

 

شفیعی کدکنی فاطمه حکیما

سوابق پژوهشی مدیر دپارتمان ادبیات، زبان شناسی، عرفان و کلام اسلامی: سرکار خانم دکتر فاطمه حکیما:

 

1.    پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد: «نقدِ تأویلی عارفان درخصوص مقامات و مراتب آسیه (به عنوان یکی از مظاهر برجستۀ زن)» (در متون نثرعرفانی و تفسیری قرن سوم تا هفتم ) دفاع با درجۀ عالی و نمرۀ بیست. دانشگاه تهران؛
2.    مقالۀ «بررسی تحلیلی – انتقادی نماد نفس‌بودن زن ازمنظرِ عرفا با تکیه بر داستان اعرابی و خلیفه» چاپ‌شده در فصلنامۀ علمی - پژوهشی زن در فرهنگ و هنر، شماره3، دوره4».
3.    مقالۀ علمی – پژوهشی «نقد تأویلی عارفان درخصوص آسیه (ع) » در پژوهشگاه جهاد دانشگاهی علوم انسانی (ISC)؛
4.     مقالۀ علمی – پژوهشی «نظریۀ ادبی انوری» در مجلۀ فنون ادبی دانشگاه اصفهان. (ISC)؛
5.    مقالۀ علمی پژوهشی ادریس در نگاه ابن‌عربی با تکیه بر فتوحات‌مکیه و فصوص‌الحکم. مجلۀ مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان(ISC)؛
6.    مقالۀ «جایگاه توحید در عرفان اسلامی (با تکیه بر اشعار سنایی غزنوی)» در سومین کنگرۀ بین‌المللی فرهنگ و اندیشۀ دینی. (ISC) ؛
7.    مقالۀ «بررسی تطبیقی وحدت عرفانی در اندیشه‌های عطار نیشابوری و ابن‌عربی» در نشریۀ ادبیات تطبیقی کرمان. (7/1396). (ISC)؛
8.    رسالۀ دکتری با عنوان «بررسی و تحلیل نگرش‌ها در موضوع وحدت عرفانی از قرن سوم تا پایان قرن ششم (با تکیه بر متون برجستۀ نظم و نثر ادبی - عرفانی)» با درجۀ عالی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین؛
9.    مقالۀ «تحلیل گفتمان‌ انتقادی اشعار سیداشرف‌الدین حسینی براساس رویکرد نورمن فرکلاف (سطح سوم)» در همایش ملی بزرگ‌داشتِ نسیم شمال. ( تقدیر به ‌عنوان پژوهشگر برتر استان قزوین)،؛
10. شناسایی عوامل مؤثر بر تحقق زبان کارآمد با تأکید بر توسعۀ فناوری نوین، هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزۀ علوم‌تربیتی، مشاوره و روان‌شناسی. (ISC)؛
11. تبیین طرح‌واره‌های تصوری با تکیه بر نظریۀ لیکاف و جانسون (موردپژوهی کتاب دینی و قرآن پایۀ پنجم در مقطع ابتدایی)، چهارمین کنفرانس بین‌المللی علوم‌تربیتی، مشاوره، آموزش و پژوهش؛
12.تحلیل شناختی وحدت در حدیقه‌الحقیقه براساس طرحواره‌های تصوری (حرکتی و حجمی نخستین همایش ملی بلاغت، نظریه‌پردازی و آسیب‌شناسی، دانشگاه جیرفت. (ISC)؛
13.مقالۀ «نقد تطبیقی معراجنامۀ بایزید بسطامی و روزبهان بقلی با تکیه بر نظریۀ تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف». (چاپ‌شده در نشریۀ ادبیات تطبیقی، دانشگاه باهنر کرمان) (ISC)؛
14. بوطیقای نویسندگی فریبا وفی با تکیه بر رازی در کوچه‌ها (درحالِ داوری)؛
15.     from the Mystical Unity to the Pantheism (Oneness of exist ence)» Journal of Politics and Law; Vol Published by Canadian Center of Science and Education.9, No. 2; 2016،؛
16.داور مقالات علمی‌پژوهشی: نشریۀ نثرپژوهی ادب فارسی، نشریۀ ادب پایداری، نشریۀ ادبیات تطبیقی

17. تآثیر اعتماد به نفس در یادگیری دانش آموز ؛هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزۀ علوم‌تربیتی، مشاوره و روان‌شناسی. (ISC)

18- تبیین مشارکت مدرسه و والدین دانش آموزان ابتدایی در آموزش مجازی Explain the participation of school and parents of elementary students in virtual education.

مؤلف و نویسنده:


17-    داستان زندگی آسیه (س)، همسر فرعون، (بانوی ستودۀ خداوند)؛
18-    سخن شکرین پارسی؛
19-   مجموعه نمایش‌نامه‌های رادیویی(درحالِ چاپ)؛
20-   درسنامۀ جامع تحلیل گفتمان انتقادی (نورمن فرکلاف) (درحالِ چاپ)؛
21-    راهنمای داستان‌نویسی برای کودکان با تکیه بر نظریه‌های ادبی (استعاره‌های تصوری و کهن‌الگوها) و مؤلفه‌های روان‌شناختی رشد کودک؛

 

ویراستار:
22-    چهارده داستان آموزنده برای نوجوانان(1397)؛
23-    بازاریابی خدمات (1398)؛
24-    بچه‌های طبیعت (1401)؛
25-    خوابِ ستاره‌ها(1401)؛
26-    لپ‌گلی نازگلی (1401) ؛
27-    از وابستگی تا رهایی(1402)؛

 

سوابق تدریس
1.    استاد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین سال 92- 94؛
2.    آموزشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین سالِ 1394(دروس سنایی غزنوی و عطار نیشابوری)؛
3.    استاد مؤسسۀ آموزش عالی کوثر از سال 1391 – 1397. (کسبِ استاد نمونه در این مؤسسه)؛
4.    آموزشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین سال 95- 96. (درس ناصرخسرو قبادیانی (بحث‌های کلامی، دینی و اخلاقی) (زیر نظر بنیاد ملی نخبگان )؛
5.    استادیار دانشگاه فرهنگیان. (درس‌های ادبیات انقلاب اسلامی، سبک شناسی (نثر)، نگارش خلاق و کاربرد زبان، بدیع، نگارش علمی، معانی، مبانی زبان‌شناسی، نگارش و ویرایش، دستور تاریخی، دستور معاصر، نظم 9 از مشروطه تا معاصر) سال 1398 – ادامه‌ دارد.
سوابق فعالیت‌های فرهنگی
1.    عضو هیئت تحریریۀ ماهنامۀ اطلاع ــ اطلاع رسانی و بانک‌های اطلاعات. از سال 90 تا 92؛
2.    نویسنده و نمایشنامه‌نویس صدا‌و‌سیما از سالِ 92- 96. (نویسندۀ برنامۀ مناسبتی و مذهبی، کودک و نوجوان، نمایشنامه‌نویش عصرگاهی)؛
3.    عضو هیئت تحریریۀ مجمر ادبی (دو شماره‌ی 2و3 و4) سال 1399.
4.    داور بخش ادبی (آیین سخن‌وری) (جشنوارۀ قرآن و عترت دانشجومعلمان)؛

 

شغل فعلی

برگزاریِ کارگاه‌ها
1.    برگزاری دورۀ آموزشی برای دانش‌پذیران ِ ارشد رشته‌های ادبیات فارسی، آموزش زبان فارسی و نگارش و ویرایش. (همکاری با مؤسسۀ فرهنگی – دیجیتالی آموزش عالیِ آزادِ دانش‌پژوهان) (طول دوره دو ماه، دی و بهمنِ سالِ 1399 و 1401، درس‌های تدریس‌شده (آشنایی با زبا‌ن‌شناسی در مطالعات ادب فارسی از کوروش صفوی، شاهنامه 1 و 2 شاخ ‌سرو سایه‌فکن از سجاد آیدنلو، نقد ادبی پاینده، نقد ادبی زرین‌کوب، و...).
2.    برگزاری سه دوره فنّ بیان (مقدماتی 1و2). به‌صورتِ برخط و حضوری.
3.    برگزاری دو دورۀ دورۀ داستان‌نویسی کودک و مدرسۀ نویسندگی کودک به‌صورت برخط و آفلاین، مرداد 1401 (ادامه دارد).


شرکت در کارگاه‌ها
1. شرکت در کارگاه برخط ویرایش رایانه‌ای (20 ساعت)، مؤسسۀ ویراستاران؛
4.    شرکت در کارگاه نویسندگی و نمایش‌نامه‌نویسی(دو دورۀ سی‌ساعته) مدرسان: آقایان رحمانی و سروری. (ثبت در دفتر پژوهش‌های صدا‌و‌سیما)؛
5.    کارگاه گویندگی (32 ساعت، با اعطای گواهی)؛
6.    شرکت در سه دوره کارگاه نگارش و ویرایش؛
7.    شرکت در کارگاه ویرایش و درست‌نویسی. (15 جلسۀ سه‌ساعته). (با اعطای گواهی).

آشنایی و تسلط بر مباحث بینا‌رشته‌ای


   مباحث زبان‌شناسی (مفهوم‌سازی افعال حرکتی، قدرت کلامی قوی و ضعیف در مردان و زنان، رویکرد معناشناسی‌شناختی و مباحث استعاره‌های عاطفی مفهومی و طرح‌واره‌های حرکتی، قدرتی و حجمی، فرایند واژه‌سازی زایا...، تحلیل گفتمان انتقادی، تداخل دوزبانه‌ها در سطح نحو، آموزش زبان دوم براساس نظریۀ تالمی؛
-    ادبیات و روانشناسی (کاربرد کنایه و رنگ)، (خطاهای شناختی براساس نظریۀ آرون‌ تی‌بک)، نظریۀ آدلر، آرای یونگ؛
-    نظریه‌های ادبی (فرمالیسم، ساختارگرایی، نقد کهن‌الگویی، نظریۀ هرمنوتیک، بینامتینت، مکتب‌های ادبی (رمانتیسم، رئالیسم)، فراداستان تاریخ‌نگارانه؛
-    آرای ابن‌عربی، مباحث الهیاتی؛ از‌جمله (نحوۀ اعمال ربوبیت الهی از‌طریق اسماءالحسنی)، آشنایی با مباحث فلسفی؛ برخی آرای ملاصدرا (مراتب در هستی، حرکت جوهری).

 

 

 

دپارتمان تخصصی مجموۀ روان شناسی، تربیتی و مشاوره

مدیر دپارتمان روان شناسی سرکار خانم دکتر فهمیه حکیما

کارنامک خانم دکتر فهمیه حکیما

 

سوابق تحصیلی سرکار خانم دکتر فهیمه حکیما
1.     کارشناس روانشناسی عمومی از دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، فارغ التحصیل سال 1390 / کسب رتبه اول در بین 39 نفر با معدل 87/18
2.    کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی فارغ التحصیل از دانشگاه تهران، فارغ التحصیل سال 1393/ کسب رتبۀ اول در بین 12 نفر با معدل 71/18
3.    کاندیدا دکتری تخصصی روان‌شناسی دانشگاه گیلان.
4.    کسب رتبه اول در هر دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
5.    دارای پروانۀ اشتغال تخصصی روان‌شناسی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران با شمارۀ پروانه 7143

 

سوابق پژوهشی:
1-    شرکت در دورۀ ششم طرح شهید احمدی روشن، به‌عنوان روانشناس بالینی. در طرح "طراحی پروندۀ هوشمند شخصیت مجرمان" شروع طرح بهمن 1400 پایان طرح آبان 1401 (برگزیدۀ بنیاد با امتیاز 1/88)
2-    تالیف کتاب پله پله از نردبان آمار بالا برو. 1401 (در حال آماده‌سازی برای چاپ).
3-    تاليف کتاب درسنامۀ جامع روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، قزوین. نشر رواد. 1400
4-    تالیف درسنامه آمار. منتشر شده در کانون داوطلبین علوم شناختی. خرداد 1399 (سایت رانویه: Ranvier.ir).
5-    مقاله مقایسه عوامل خطرساز فردی در دو گروه از بیماران سوء مصرف کننده مواد با افراد سالم. فصلنامۀ علمی‌پژوهشی اعتیاد پژوهی. 1395. 10 (39). 9-30
6-    اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر سبک‌های فرزندپروری مادران (1395). فصلنامۀ علمی پژوهشی روانشناسی خانواده. 3 (2). 17-26
7-    مقالۀ "مقایسه ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان سوءمصرف کننده مواد با دانشجویان غیر مصرف‌کننده در دانشجویان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین فصلنامۀ علمی – پژوهشی روان‌شناسی تحولی. زمستان 1391
8-    ارائه مقاله به صورت پوستر در چهارمین کنگره انجمن روان‌شناسی ایران با عنوان " شیوع سوءمصرف و وابستگی به مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین"
10- ارائۀ مقاله به صورت پوستر در ششمین کنگره آسیب‌شناسی خانواده با عنوان " نقش صمیمت و استقلال در خانوادۀ اصلی با سازگاری زناشویی" اردیبهشت ماه 1393
11- ارائۀ مقاله به صورت پوستر در اولین کنگرۀ علوم‌تربیتی و آسیب‌های اجتماعی باعنوان " نقش نارسایی‌های هیجانی در پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه" خرداد 1393
12- ارائۀ مقاله به صورت پوستر در اولین کنگرۀ علوم تربیتی و آسیب‌های اجتماعی با عنوان " ارتباط استرس پس از تروما با آلکسی‌تایمیا و نشانه‌های اختلالات شخصیتی دانشجویان" خرداد 1393
13- ارائۀ مقاله به صورت پوستر در اولین کنگرۀ علوم‌تربیتی و آسیب‌های اجتماعی با عنوان " نقش نارسایی‌های شناختی در پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه" خرداد
14-همکاری پژوهشی با دفتر تحقیقات نیروی انتظامی استان قزوین، چاپ مقالۀ شیوع مصرف و سوءمصرف مواد در دانشجویان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین (1390) در مجلۀ تخصصی نیروی انتظامی استان قزوین 1393

سوابق تدریس
1.    سخنرانی در اولین نشست تخصصی جرم‌شناسی عصبی، برگزار کننده دبیرخانه تدوین سند سیاست جنایی ایران با همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه. تیر 1402.
2.    برگزاری دو دوره کارگاه آنلاین آموزشِ جامعِ آزمون MMPI-2 به مدت 15 ساعت، شهریور 1400 و آذر 1400
3.    ارائۀ سخنرانی با موضوع رواندرمانی و مغز در مجموعه گفتارهای علوم شناختی در انجمن علمی دانشجویی مغز و شناخت دانشگاه علامه طباطبایی، تاریخ ارائه 25/5/1400
4.    برگزاری دو دوره کارگاه جامع آمار و روش تحقیق (آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد) ویژه داوطلبین کنکور ارشد روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی، مدت 30 ساعت در 12 جلسه، تاریخ: بهمن و اسفند 1400 و 1401
5.    مدرس دوره مقدماتی آزمون رورشاخ، 10 دساعت، برگزارکننده انجمن علمی روانشناسی دانشگاه یزد، بهمن و اسفند (1400).
6.     استاد دروس رشته روان‌شناسی دانشگاه غیرانتفاعی رجا شامل درس‌های ( نگرش و تغییر نگرش، روش تحقیق، روانسنجی، آزمون‌های روانی 1 و 2، روانشناسی تجربی، راهنمایی مشاوره شغلی و تحصیلی) از سال 97 تاکنون
7.    استاد دروس رشته روان‌شناسی موسسه آموزش عالی سهروردی شامل درس‌های (آمار توصیفی و استنباطی، فنون راهنمایی و مشاوره، آزمون‌های روانی 1 و 2، اصول مصاحبه بالینی، مباحث اساسی روان‌شناسی) از سال 93 تاکنون در مقطع کارشناسی
8.    استاد درس روانسنجی؛ و روانشناسی تجربی در موسسه آموزش عالی سهروردی در مقطع کارشناسی ارشد.
9.    استاد راهنما برای درس پژوهش‌های عملی و انفرادی برای دانشجویان کارشناسی روانشناسی در دانشگاه رجا از سال 98 تاکنون.
10.    مدرس آمار و روش تحقیق ویژه داوطلبین کنکور ارشد و دکترا علوم‌شناختی. (وبینار آنلاین) به مدت 21 ساعت. اسفند 98 و فرروردین 99. کانون داوطلبین علوم شناختی رانویه
10- همکاری با شرکت ایران مدیر (iranmodir.ir) برای تهیه مقالات علمی و ترجمه متون روانشناسی. پاییز 1398.


سوابق کاری
1.    -مشاوره تخصصی ترنم زندگی به عنوان اجراکننده و تحلیل‌گر آزمونهای روانشناختی از سال 1390 و روان‌درمانگر از 1392 تا کنون
2.    مسئول فنی کلینیک خدمات درمانی روان‌شناختی دکتر خوش نظر. در استان قزوین.
3.    درمانگر و اجراکننده و تحلیل‌گر انواع آزمون‌های روان‌شناختی در مرکز مشاورۀ ترنم زندگی. از سال 92 تاکنون.
4.    درمانگر و اجراکننده و تحلیل‌گر آزمونهای روانشناختی در مرکز خدمات مشاوره و روان‌شناختی رویش از سال 1394 تاکنون
5.    مشاور در مرکز مشاورۀ دانشگاه علوم پزشکی قزوین از سال 1393 تا 1395
6.    اجراکننده و تحلیل‌گر آزمونهای روانشناختی در مراکز مشاوره روان‌شناختی رویش و آرامش زیر نظر بهزیستی استان قزوین و مرکز مشاوره بنیاد شهید زیر نظر بنیاد شهید قزوین. از سال 92 تاکنون.
7.    برگزاری کارگاه‌های مهارتهای زندگی برای دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی قزوین.
8.    همکاری با شهرداری قزوین در دومین جشنواره بازی و اسباب‌بازی در طرح غربالگری هوشی کودکان (فروردین، 1390).
9.    همکاری با پارک علم و فناوری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) در اجرا و تحلیل آزمون‌های روانشناختی (پاییز، 98).

 

شرکت در کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی– تخصصی
1.    فنون مصاحبه انگیزشی توسط انجمن روان‌شناسی ایران.( 8ساعت). دکتر حمید پور شریفی. (1391)
2.    گروه‌درمانی شناختی رفتاری توسط موسسه روان‌شناسی و علوم تربیتی دکتر کاردان. دانشگاه تهران، (1391).
3.    روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت. مرکز خدمات روان‌شناختی دانش. مدرس: دکتر مهدی رضا سرافزار، (1392).
4.    روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت.(دورۀ مقدماتی، 16 ساعت) مرکز خدمات روان‌شناختی دانش. مدرس: دکتر مهدی رضا سرافزار. درمانگر رسمی انجمن بین¬المللی درمان¬های پویشی-تجربه¬ای عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، (1392).
5.    روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت. (دورۀ پیشرفته، 16 ساعت) مرکز خدمات روان‌شناختی دانش. مدرس: دکتر مهدی رضا سرافزار درمانگر رسمی انجمن بین¬المللی درمان¬های پویشی-تجربه¬ای عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز. (1392)،
6.    کارگاه آموزش مهارت‌های زندگی ویژه بزرگسالان با تاکید بر محیط کار.(32 ساعت) سازمان بهزیستی استان تهران. (1393)
7.    درمان شناختی‌رفتاری (CBT). (32 ساعت). انجمن علمی‌دانشجویی روان‌شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی، (1392)
8.    کارگاه آموزشی نرم افزار لیزل. ( 8 ساعت). دانشگاه تهران. (1393)
9.    درمان اختلالات اضطرابی. (24 ساعت). مدرس: دکتر محمد علی بشارت استاد دانشگاه تهران. کلینیک دانشگاه تهران. (1393)
10.    دوره بهوشیاری مبتنی بر شفقت خود. ( 8 ساعت). دکتر پیمان دوستی. مرکز آوای دوستی. (1398).
11.     دوره جامع رواندرمانی مبتنی بر شفقت خود و بهوشیاری. (35 ساعت). دکتر علی فیضی. طرحی نو. مرداد و شهریور 99.
12.    دوره جامع آموزش تست شخصیت سواپ (SWAP). 18 ساعت. دکتر علیرضا طهماسب. مرکز تجربه. مرداد 99.
13.    دورۀ آموزش آزمون MMPH-2 و MMPI-3. دکتر حمید یعقوبی. 16 ساعت. (اسفند 99).
14.    دورۀ زوج درمانی هیجان مدار با رویکرد سوزان جانسون. اساتید دکتر عذرا اعتمادی، دکتر برآبادی. مرکز طرحی نو. 32 ساعت.
15.    دورۀ تربیت درمانگر رواندرمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت (ISTDP). دکتر حامد علی آقایی. درمانگر رسمی انجمن بین¬المللی درمان¬های پویشی-تجربه¬ای. 32 ساعت (مرداد 1400).
16.    ورکشاپ آنلاین دانشگاه مک کواری استرالیا (به زبان فارسی) آموزش نرم افزار R. مدرس دکتر امید قاسمی. فروردین 1400
17.    کارگاه آموزشی نسخۀ ایرانی مقیاس هوش وکسلر کودکان (ویرایش پنجم)، هشتمین کنگرۀ انجمن روانشناسی ایران. مدرس: دکتر حسن آبادی (آذر 1400).
18.    آموزش مبانی اصول رواندرمانی (ISTDP) در مرکز بینش نو. دکتر فرشید مرادیان تحت نظارت دکتر قربانی.


شغل فعلی:
•    مدیر بخش روانشناسی مؤسسه فرهنگی و روانشناسی رواد
•    مسئول فنی مرکز تخصصی مشاوره و خدمات‌روان‌شناختی خوش‌نظر در استان قزوین.
•    روان‌درمانگر فردی با رویکرد ISTDP (رواندرمانی پویشی فشرده کوتاه مدت)
•    روان‌سنج (اجراکننده و تحلیل‌گر آزمون‌های روان‌شناختی در مراکز تخصصی خدمات مشاوره و روان‌شناختی استان قزوین)
•    مدرس آمار و تحلیلگر آزمون‌های آماری

 

توانمندی‌ها
•    مسلط به اجرا، نمره‌گذاری و تفسیر انواع آزمون‌های روانی عینی: MMPI-2، MCMI-3،NEO، کتل، SCL-90؛، آزمون‌های فرافکن‌ رورشاخ، TAT، CAT و بندرگشتالت. و آزمون‌های هوش و حافظۀ وکسلر.
•    مسلط به نرم‌افزارهای آماری SPSS،
•    مسلط به روش‌های تحقیق کیفی و کمّی
شماره تلفن: 09102080015
ایمیل: fahimehhakima@yahoo.com
صفحۀ اینستاگرام: https://www.instagram.com/fahimehhakima